Søk Rødliste Med rammer

ENTolypella normaniana

nordlandsglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tolypella normaniana
EN
Alger
B1a(i,ii)b(iii)+2a(i,ii)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1

> 50 %

> 50 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tolypella normaniana   er endemisk for Norge (typelokalitet i Beiarn). Den har en meget lokal utbredelse i Nordland fylke. Der finnes den innerst i trange fjorder med svakt brakkvann på grunn av avrenning fra store elver. Arten er funnet bare på noen ganske få lokaliteter. Disse er spredt over et ganske vidt område og spredningen er sannsynligvis med vadefugler. Arten er sterkt utsatt for reduksjon i bestandsstørrelse på grunn av veibygging (utfylling av masse- kfr. Bjerka) og utfylling av strandsonen i Mosjøen.  Lokaliteten i Beiarn synes å være sikret mot slike inngrep. Vurderingen av artens rødlistestatus er basert på begrenset utbredelsesarael, fragmentert bestand som noen steder er helt utgått og ellers små populasjoner med forekomsten i Beiarn som unntak. Artens forekomst i Mosjøen-området er undersøkt i egen undersøkelse, og det er derfor antagelig ikke mørketall på denne arten. Populasjonsstørrelsen er usikker, men er anslått til under 10 000 av oss. Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 1994. Sjøglattkrans, Tolypella normaniana Nordstedt, en endemisk kransalge for Nord-Norge. Polarflokken. 18: 181-188
 • Langangen, A. 1994. Tolypella normaniana Nordstedt, a little known charophyte from Northern Norway. Cryptogamie, Algol. 15: 221-236
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg