Søk Rødliste Med rammer

ENTolypella nidifica

sjøglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tolypella nidifica
EN
Alger
B1a(i,ii)c(i)+2a(i,ii)c(i); C1+2a(i,ii)
EN

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

≤ 5

Utbredelsesområde (i)

C, D og E-kriterier

< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 generasjoner

Totalt < 2500 individ, > 95 % i en delpopulasjon

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tolypella nidifica  er funnet på få brakkvannslokaliteter i Sør-Norge- i Østfold og Telemark. I Østfold er det poller og i Telemark en fjord. Poller er en unik habitat i Norge, og de er sterkt utsatt for endringer. Av ialt åtte funnsteder i Østfold er det i dag bare tre tilbake. I lokaliteten i Hunnebunnen og i Vikerkilen (samnnsynligvis utgått)  er veksten av algen meget svak. Det betyr nok at populasjonen er sterkt redusert sett som en helhet, og dessuten er den sterkt defragmentert. Mørketall er lite sannsynlig, siden arten er stor og gjenkjennelig. Vurderingen er altså basert på lite utbedelsesområde, få lokaliteter, pågående populasjonsreduksjon og ødeleggelse av lokaliteter. Populasjonsstørrelse er anslått med endel usikkerhet til å ligge mellom 1000 og 3000. Kan godt være noe mindre eller noe større. Nesten alle de reproduserende individene er i én populasjon; nemlig Skipstadkilen.  Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Fjord
  • middels ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Kil
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > eufotisk bunn
  • hard mellomfast bunn i brakkvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Langangen, A. 1972. Charace-vegetasjonen på Hvaler-øyene. Blyttia. 30: 1-13
 • Langangen, A. 1974. Ecology and distribution of Norwegian charophytes. Norw. J. Bot. 21: 31-52
 • Langangen, A. 2007. Brakkvannslokaliteter med kransalger i Norge Blyttia 63: 12-16
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg