Søk Rødliste Med rammer

NTTolypella canadensis

kanadaglattkrans

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tolypella canadensis
NT
Alger
B1a(i)+2a(i); D1
NT

Artsinformasjon

1

> 50 %

25 - 50 %

> 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tolypella canadensis   ble først beskrevet som ny art i 1973. Arten har en interessant utbredelse både i Norge og på verdensbasis. Den ser ut til å være nordlig boreal.  Arten finnes ofte flere steder i et vassdrag, og da blir det en diskusjon om hva en lokaliter er. Etter vår mening må da hele vassdraget regnes som en lokalitet, fordi en meget alvorlig trussel mot arten er vassdragsutbygging, som vil påvirke store deler av vassdraget. Dermed blir antall lokaliteter svært lavt. Noe mørketall må påregnes ettersom flere nye lokaliteter er funnet de siste årene.  Rødlistevurderingen er først og fremst resultat av en forholdsvis lite antall lokaliteter, lite utbredelsesområde og få reproduserende (kjønnet) individer i hver populasjon. Den viktigste reproduksjonsmåten er sannsynligvis vegetativ. Stor andel av verdens populasjon er på Nordkalotten.  Kartet har bare med funn etter 1968 og bare funn som er belagt i offentlige botaniske herbarier.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • kalkutfellingsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • kalkutfellingsbunn
  • sandbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > dødt organisk materiale
  • kransalgegytje
 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Klimatiske endringer  > Lokale
  • Endringer i lokale temperaturforhold
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Langangen, A. & I. Blindow. 1995. Kransalgen Tolypella canadensis Sawa i Skandinavia. Polarflokken. 19: 131-137
 • Langangen, A. & L. Zhakova. 2002. Tolypella canadensis Sawa (Charales), a charophyte new to the flora of Russia, with remarks on its ecology and distribution. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 171: 131-175.
 • Langangen, A. 1993. Tolypella canadensis, a charophyte new to the European flora. Cryptogamie, Algol. 14: 221-231
 • Langangen, A. 1996. Forslag til en foreløpig liste over verneverdige kransalgelokaliteter i Nordland. Polarflokken. 29: 109-114
 • Langangen, A. 1999. Flere opplysninger om utbredelsen og økologien til kransalgen Tolypella canadensis Sawa. Polarflokken. 23: 15-20
 • Langangen, A. 2004. Kalksjøer med kransalgevegetasjon i Norge III. Beskrivelser av sjøer i Nordland, Troms og Finnmark. Blyttia. 62: 196-211
 • Langangen, A. 2004. Lokalitetsliste. Norges Kransalger. 9: 1
 • Langangen, A. 2007. Kransalger og deres forekomst i Norge Saeculum Forlag 1-76 + vedlegg
 • Langangen, A., I. Blindow & M. Koistinen. 1997. Tolypella canadensis Sawa (Charophyceae), a charophyte new to the flora of Finland. Mem. Soc. Fauna Flora Fenn. 73: 53-56
 • Mjelde, M. & H. Edvardsen. 1996. Nye funn av kransalgen Tolypella canadensis i Nord-Norge. Blyttia . 54: 133-138