Søk Rødliste Med rammer

NTTinagma dryadis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tinagma dryadis
NT
Sommerfugler
B1a(i)+2a(i)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på reinrose. Den er kjent fra tre lokaliteter i Finnmark, to av dem i Alta kommune, og én i Porsanger. Arten har uten resultat blitt ettersøkt på mange lokaliteter i Troms og Finnmark der den tilsynelatende "burde" forekomme. Det ser ut til at det finnes en eller flere ukjente faktorer som begrenser artens utbredelse. Uansett, de gangene arten har vært funnet, har den vært til stede i stort antall. På grunn av de nevnte "ukjente faktorene" setter vi mørketallet så lavt ned som til 5. Dette er likevel ikke nok til at kriteriet for "meget begrenset forekomstareal" slår inn. Imidlertid slår den kraftig fragmenterte utbredelsen inn som en faktor. En konkret trussel mot forekomster av arten er overbeiting av rein. De svært spredte forekomstene gjør arten sårbar, og den kommer inn på rødlista i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > snøbeskytta hei  > dvergbuskheier
  • kalkreinrosehei
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124