Søk Rødliste Med rammer

ENThujacorticium zurhausenii

trollskinn

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Thujacorticium zurhausenii
EN
Sopp
C2a(i)
EN

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten finnes i gammel barskog, som nedbryter (saprotrof) på godt nedbrutte og gjerne grove læger av gran og furu. Meget sjelden, i Europa trolig bare funnet i Norge. 9 kjente lokaliteter (Oppland 3, Buskerud 2, Telemark 1, Sogn og Fjordane 1, Nord-Trøndelag 1, Troms 1). Mørketallsfaktor settes til 20. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige 180, noe som tilsvarer omtrent 900 genetisk unike mycel (antas å tilsvare 1800 individer ifølge IUCN's definisjoner). Rødlistes etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små delpopulasjoner.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm