Søk Rødliste Med rammer

DDTheromyzon maculosum

mørk andeigle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Theromyzon maculosum
DD
Leddormer

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Kriteriedokumentasjon

Theromyzon maculosum er funnet fra nordlige Hedmark (og muligens lengre sør) og nordover i landet, i mesotrofe tjern og sjøer. Det er stor usikkerhet om utbredelse og forekomst, derfor DD.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • levende ferskvannsdyr

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)