Søk Rødliste Med rammer

DDTalorchestia brito

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Talorchestia brito
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En sørlig art fra sandstrender som når nordgrensen i Norge. I Norge bare funnet på Jæren. Sand- og mudderstrender i Norge er svært mangelfullt undersøkt. I Norge må arten forventes å ha begrenset utbredelse. Arten blir lett oversett og er ofte vanligere enn funn tilsier.

Hovedhabitat

  • Fjæresonesystemer

Referanser

  • Vader, Wim