Søk Rødliste Med rammer

NTSwiftia pallida

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Swiftia pallida
NT
Svamper, koralldyr
B2a(ii)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

≤ 5

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En karakteristisk art som er kjent fra Middelhavet og europeisk vestkyst nordover til Britiske øyer og sørvest-Norge. Det foreligger også funn fra svenske vestkyst. I Norge kjennes arten fra funn i Rogaland, hvor den lokalt kan være svært vanlig, men den antas også å være tilstede langs Skagerrakkysten. Den synes å ha spesifikke krav til habitat med forholdsvis salt vann med stabile temperaturer og noe strøm. Arten rødlistes på bakgrunn av få kjente lokaliteter, men endres fra VU til NT fordi det ikke er kjent negativ påvirkning på de aktuelle lokalitetene. 

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marine systemer  > Mellomfast  bunn  > afotisk bunn
  • hard mellomfast bunn
 • Marine systemer  > Fast bunn  > afotisk bunn
  • normal hardbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Buhl Mortensen, Pål
 • Moen FE, Svensen E. 2003. Dyreliv i havet. Nordeuropeisk marin fauna. KOM forlag. 3. utgave: 608pp