Søk Rødliste Med rammer

DDStigonema mirabile

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigonema mirabile
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge er Stigonema mirabile funnet 4-5 ganger i til sammen 3 vassdrag, og bare blant andre alger. Den har karkteristiske trekk som burde være tilstrekkelig til å skille den fra andre Stigonema-arter, men det er likevel behov for klarere artsavgrensninger, bl.a. mot den langt vanligere S. maillosum. RØDLISTEKRITERIER: ANTALL LOKLAITETER så lite at det, sammen med andre kriterier, kan gi rødlisting. MØRKETALL 1) Hvis det er slik at S. mirabile opptrer i stadier som ikke klart lar seg skille fra S. mamillosum kan den være noe vanligere enn våre data tilsier, det gir grunn til høyt m.t. 2) begrenset datagrunnlag gir høyt m.t. 3) mengdemessig små forekomster tilsier at den er lett å overse, gir høye m.t. MØRKETALL-TOTALVURDERING: 30. RØDLISTEVURDERING: S. mirablie kan være en rødlistekandidat. Usikkerheter bl.a. mht. antall faktiske funn gjør at den gis status (DD). Det er funnet få referanser til Stigonema mirabile i litteraturen. Totalt sett skulle det tilsi at den er sjelden.

Referanser

  • Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. Rabenhorst, Kryptogamenflora . Bd.14 Algen, Cyanophyceae: 1-1196
  • http://algaebase.org/
  • Lindstrøm, E-A . 2006. Database - begroingsalger i ferskvann. Norsk institutt for vannforskning.
  • Lindstrøm, Eli-Anne