Søk Rødliste Med rammer

DDStigonema mesentericum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigonema mesentericum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Stigonema mesentericum er bare funnet på 3 lokaliteter (2 vassdrag) i Norge og da med liten mengdemessig forekomst. ANTALL LOKALITETER: 3. MØRKETALL: 1) utbredelse begrenset til 2 vassdrag tilsier lite m.t. 2) usikkerhet mht. taksonomi tilsier høyt m.t. 3) begrenset datagrunnlag for begroingsalger tilsier høyt m.t. MØRKETALL-TOTALVURDERING: 20. RØDLISTEVURDERING: S. mesentericum kan meget vel være en rødlistekandidat, men usikkerheter mht. taksonomi, samt begrenset datagrunnlag gjør at det ikke fastsettes noen rødlistekategori (DD).

Referanser

  • Geitler, L. 1932. Cyanophyceae. Rabenhorst, Kryptogamenflora . Bd.14 Algen, Cyanophyceae: 1-1196
  • http://algaebase.org/
  • Lindstrøm, E-A . 2006. Database - begroingsalger i ferskvann. Norsk institutt for vannforskning.
  • Lindstrøm, Eli-Anne