Søk Rødliste Med rammer

NTStigmella trimaculella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella trimaculella
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten minerer på poppel. Kjent fra tre lokaliteter i Kristiansand, en i Birkenes, og en i Moss. Arten finnes sannsynligvis flere steder, men man må regne med at forekomstene ligger spredt. Arten er sårbar ved at gamle popler fjernes. Mørketallet settes til 20, og arten får kategori NT (nær truet).

Naturtyper

 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • forstads- og hagebebyggelse
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > grøntområder og idrettanlegg
  • parker
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • osp og poppel

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen