Søk Rødliste Med rammer

VUStigmella sakhalinella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella sakhalinella
VU
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

1

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra tre lokaliteter på Sørlandskysten. På tross av at vertstreet er bjørk, er arten er svært sjelden i Sverige og Norge. Vi mener at etter mange års undersøkelser er det grunn til å hevde at arten reellt har store huller i utbredelsen. Av den grunn settes mørketallet lavt, til 2. På grunn av meget begrenset forekomstareal blir den rødlistet som sårbar (VU).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • bjørk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen