Søk Rødliste Med rammer

NTStigmella pretiosa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella pretiosa
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten minerer på humleblomarter (Geum) og Rubus fruticosus (?). Bare påvist i Gudvangen i Sogn, men arten er sannsynligvis oversett, og har en vid utbredelse. Habitatet, eng, er i tilbakegang, og arten kan forsvinne mange steder (der den ennå ikke er oppdaget). Mørketallet settes til 50. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen