Søk Rødliste Med rammer

CRStigmella lemniscella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella lemniscella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bladminerer på alm, og er funnet en gang i Norge, i Kristiansand i Vest-Agder. Den er sannsynligvis oversett flere steder, og vi setter et mørketall til 10. En konkret trussel mot arten er almesyken som fører til reduksjon av habitatet og fragmentering av forekomstene. Dette gjør at arten plasseres i kategorien CR (kritisk truet) på rødlista.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • lågurtskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • alm
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • alm

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Patogener/parasitter
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen