Søk Rødliste Med rammer

NTStigmella continuella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella continuella
NT
Sommerfugler
D2
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra to lokaliteter i Vest-Agder. Den er en minerer på bjørk. Arten er sannsynligvis lokal og sjelden i Norge selv om næringsplanten er vanlig. Begge lokalitetene er varme biotoper på sand. Sannsynligvis krever arten at vertstrærne står spesielt varmt. Mørketall settes til 4. Derved tilfredsstilles D2-kriteriet "meget begrenset forekomstareal". Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • småbregnefuktskog
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • bjørk
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • bjørk

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen