Søk Rødliste Med rammer

VUStigmella catharticella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella catharticella
VU
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten som er bladminerer på geitved, er funnet kun en gang i Norge: Tjøme i Vestfold. Sannsynligvis finnes arten flere steder der vertsplanten vokser. Habitatet er utsatt for utbygging og gjengroing, og således er det sannsynlig at sommerfuglen påvirkes negativt av dette. Vi setter mørketallet til 5. Dette fører til at arten plasseres i kategori VU.

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • annet stedegent edellauvtreslag
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Gjengroingstilstand
    • tidlig gjenvekstsuksesjonsfase
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter
  • bladverk og reproduktive deler

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen