Søk Rødliste Med rammer

CRStigmella benanderella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stigmella benanderella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra to lokaliteter, Elverum og Lista. Den lever på Salix som vokser på tørrenger og sandstrender. Habitatet trues av slitasje, utbygging eller gjengroing. Mørketallet settes til 10. Arten blir rødlistet i kategorien CR.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet
  • veldrenert  
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • selje og vier

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae
 • Lepidopteradatabasen