Søk Rødliste Med rammer

DDStenothoe microps

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stenothoe microps
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det er ikke tilstrekkelig informasjonen om denne arten til nærmere vurdering. Den er beskrevet fra norske farvann med usikker lokalitetsangivelse, enten fra Sørlandet eller Vestlandet. I nyere tid er arten funnet ved Farsund. Arten er også rapportert fra Sogn, men funn bør etterkontrolleres. Fra Nordsjøen foreligger det rapporter om funn, men nærmere lokalitet er ikke gitt.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Referanser

  • Vader, Wim