Søk Rødliste Med rammer

NTStenophylax vibex

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stenophylax vibex
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun kjent fra en lokalitet i Sogn og Fjordane (Andersen et al. 1990) og to lokaliteter i Hordaland. Det ble tatt flere eksemplarer ved Nigard, Luster, Sogn og Fjordane i forbindelse med forundersøkelsene til vasskraftutbyggingen i Jostedalen. Det er imidlertid ikke kjent om utbyggingen har hatt negative konsekvenser for arten. Pga. lite forekomstareal kombinert med fragmenterte leveområder vurderes arten til NT.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Andersen, T. Hossain, M., Solhøy, T. & Søli, G.E.E. 1990. Caddisflies (Trichoptera) from Jostedalen, West Norway. Fauna norvegica, Serie B. 37: 37-41