Søk Rødliste Med rammer

DDSpirogyra schmidtii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Spirogyra schmidtii
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun funnet på én lokalitet. Arten er kosmopolittisk, men dette er første funn i Europa. Arten er funnet i sjø med høyt kalkinnhold og høyt saltinnhold. Slike er ikke vanlige i Norge. Det er likevel sannsynligvis noe mørketall, men å angi slike er vanskelig. Som utgangspunkt har vi satt mørketallet til 10, men dette er svært usikkert. Den kjente lokaliteten er utsatt for salttilførsel fra veisalting. Vi har derfor plassert arten som DD. Antall reproduserende individer er helt ukjent.  Arten er ikke observert siden 1992.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Kadlubowska, J. Z. & A. Langangen. 1997. Mougeotia Ag. and Spirogyra Link (Zygnemacea) - new species for the European flora. Acta Soc. Bot. Poloniae. 66: 83-876
 • Kadlubowska, J. Z. 1984. Conjugatophyceae I. Chlorophyta VIII. Zygnemales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 16: 532 ss.