Søk Rødliste Med rammer

DDSpirogyra reflexa

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Spirogyra reflexa
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

1

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Funnet er det første i Europa. Hvorvidt arten finnes andre steder blir ren gjetting, men at det er mørketall er meget sannsynlig. Det er to kriterier som brukes her - få lokaliteter og liten populasjon. Med så få lokaliteter er slike vurderinger vanskelig. Det er derfor helt nødvendig at det forskes mer på disse algene i Norge. Arten ble funnet i en kalkholdig sjø. Den er også funnet i USA og Tchad. Det er ikke så mange kalkholdige sjøer i Norge, men det er rimelig å anta at mørketallene kan være høye. Vi har i utgangspunktet satt mørketall til 10, men på grunn av den store usikkerheten må arten plasseres i kategorien DD.  Arten er ikke observert siden 1992.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > frie vannsmasser
  • kalkrikt innsjøvann

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Sur nedbør
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Kadlubowska, J. Z. & A. Langangen. 1997. Mougeotia Ag. and Spirogyra Link (Zygnemacea) - new species for the European flora. Acta Soc. Bot. Poloniae. 66: 83-876
 • Kadlubowska, J. Z. 1984. Conjugatophyceae I. Chlorophyta VIII. Zygnemales. Süsswasserflora von Mitteleuropa. 16: 532 ss.