Søk Rødliste Med rammer

CRSphaeroplea annulina

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sphaeroplea annulina
CR
Alger
B1a(i)c(iii)+2a(i)c(iii)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

Ja

Fylkesforekomster

Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sphaeroplea annulina  er en meget spesiell trådalge. Utbredelsen er meget oppstykket hvis en ser Norge, Sverige og Danmark som ett. Det er en ettårig alge som sannsynligvis kommer og går, fordi den har meget spesifikke krav, i et meget varierende miljø (for eksempel små tidevannsbassenger). Vi har derfor vurdert arten til å ha ekstreme fluktuasjoner, og til å være meget fragmentert. Grunnen til de ekstreme fluktuasjonene er at algen ikke rekker å produsere oosporer før lokaliteten tørker ut. Dette er observert i lokaliteten ved Langasund. Dessuten tror vi at mørketallene er lave, fordi dette er en meget iøyefallende alge som derfor burde vært observert langt oftere. Vi har tentativt satt mørketallet til 3, men det kan godt være lavere. Når arten først reproduserer reproduserer 100 % av individene. Arten trues også av utbygging, feks av badeplasser.

Arten ble funnet på lokeliteten både i 2008 og 2009. I 2008 ble den funnet med røde sporer 3.7.2008. Dette funnet ble omtalt i Telemarkavisa den 11.7.08. Algen dukket opp igjen i juli 2009, først som grønne tråder. Det 31.7. grunnstøtte "Full City" rett utenfor lokaliteten som nå er helt ødelagt. Det er å håpe at algen har ioverlevf i en liten vannpytt ved siden av forekomsten. Dette vil vise seg i kommende år. Algen kom ikke i "rødt" stadium i 2009.
Norsk navn på arten kan være Rødsporetråd.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer
 • Ferskvannssystemer

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Andre
  • Andre : Vannstandsfluktuasjoner
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Klimatiske endringer  > Lokale
  • Endrede lokale fuktighetsforhold
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Langangen, A. 1992. Grønnalgen Sphaeroplea annulina (Roth) Agardh i Norge. Blyttia. 50: 101-104
 • Langangen, A. 1994. Some biological and ecological observations on Sphaeroplea annulina (Roth) Ag. (Chlorophyceae) in Norway. Cryptogamia, Algol. 15. 109-120
 • Langangen, A. 2009. Rødsporetråd Sphaeroplea annulina og oljekatastrofen i Langesund. Blyttia 67: 281-284