Søk Rødliste Med rammer

NTSomniosus microcephalus

håkjerring áhkalakkis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Somniosus microcephalus
NT
Fisk
A3c
NT

Artsinformasjon

Nær truet (NT)

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ifølge ICESs arbeidsgruppe for bruskfisk er bestanden av den en gang så vanlige håkjerringen i Nordøst-Atlanteren nå svært lav, og blir nå bare sjelden fanget og registrert. Håkjerringen er den eneste hai i arktiske farvann som ikke tilhører familien Lamnidae. Arten er utbredt i kalde hav på den nordlige halvkule, men utover vandringsmønstre og spisevaner er biologien meget dårlig kjent. Av hensyn til dens langsomme vekst, sene kjønnsmodning, lav fekunditet (føder få unger) og den økende miljøforurensning bør arten få rødlistestatus i Norge iht. "føre var"- prinsippet (Williams et al. 2008). 

Arten er en langtlevende toppredator med lav vekstrate og den alvorligste trussel er antageligvis akkumuleringen af PCB og andre miljøgifter (Strid et al. 2007). 

Lite er kjent om håkjerringens situasjon i norske farvann. Arten vokser langsomt, og blir kjønnsmoden ved ca. 450 cm, men hvilken alder dette tilsvarer er ukjent. Det finnes noe informasjon om arten, men den er motstridende og kan tolkes i ulik retning.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Arktisk intermediært vann, inkludert arktisk bunnvann
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
  • Skagerrak
 • Marine systemer
  • Løs bunn
  • Mellomfast  bunn
  • Fast bunn
 • Marint  > frie vannmasser  > eufotisk sone  > normalsalt vann
  • epipelagisk (0-200 m)
 • Marint  > frie vannmasser  > afotisk sone  > afotisk vann
  • mesopelagisk (200-1000 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Uorganiske gifter (tungmetaller, arsen, fluor mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Garnfangst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Tråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hansen PM 1963. Tagging experiments with the Greenland shark [Somniosus microcephalus (Bloch and Schneider)] in subarea 1. Int. Comm. Northwest Atl. Fish. Spec. Publ. 4 172-175
 • ICES 2009. Report of the Joint Meeting between ICES Working Group on Elasmobranch Fishes (WGEF) and ICCAT Shark Subgroup, 22-29 June 2009, Copenhagen, Denmark. ICES CM 2009/ACOM:16 424 pp.
 • IUCN 2009. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2009.2. www.iucnredlist.org Downloaded on 17 December 2009
 • Stokesbury, MJW et al. 2005. Movement and environmental preferences of Greenland sharks (Sominiosus microcephalus) electronically tagged in the St. Lawrence Estuary, Canada. Marine Biology. 148: 159-165
 • Strid, A, Jörundsdóttir, H, Päpke, O, Svavarsson, J, Bergman, Å 2007. Dioxins and PCBs in Greenland shark (Somniosus microcephalus) from the North-East Atlantic Marine Pollution Bulletin 54: 1514-1522
 • Vollen, Tone: Havforskningsinstituttet
 • Williams, T, Helle, K, Aschan, M 2008. The distribution of condrichthyans along the northern coast of Norway ICES Journal of Marine Science 65: 1161-1174
 • Yano K, Stevens JD, Compagno LJV 2007. Distribution, reproduction and feeding of the Greenland shark Somniosus (Somniosus) microcephalus, with notes on two other sleeper sharks, Somniosus (Somniosus) pacificus and Somniosus (Somniosus) antarcticus. Journal of Fish Biology 70: 374-390