Søk Rødliste Med rammer

VUSomatochlora sahlbergi

tundrametallibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Somatochlora sahlbergi
VU
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
D1
VU

Artsinformasjon

4

Datamangel (DD)

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

250 - 1000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Somatochlora sahlbergi finnes i relativt små, dystrofe dammer og tjern i og ved tundraområdene i Finnmark. Klima- og vannstandsendringer kan slå negativt ut for arten, likeså forsurning og annen forurensning av lokalitetene. Antall reproduserende individ er antakelig godt under 1000 individ.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • Ferskvann  > Innsjø
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21
 • Olsvik, Hans