Søk Rødliste Med rammer

ENSomatochlora flavomaculata

gulflekkmetallibelle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Somatochlora flavomaculata
EN
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii); D1
EN

Artsinformasjon

3

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Ja

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Somatochlora flavomaculata har bare få lokaliteter i Norge og habitatet er oftest grunne bukter av sjøer og tjern, og sumper med mye vegetasjon, vanligvis takrør. Habitatene kan lett kan tørke ut, bli forurenset eller ødelagt på annet vis. Bestandsesimatet er under 250 individ. Arten er EN både fra B- og D-kriteriet.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • Ferskvann  > Innsjø  > humøst vann
  • mineralnæringsrik
  • mineralnæringsfattig
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsvik, H. & Dolmen, D. 1992. Distribution, habitat, and conservation status of threatened Odonata in Norway. Fauna norv. B. 39: 1-21