Søk Rødliste Med rammer

NTSilometopus incurvatus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Silometopus incurvatus
NT
Edderkoppdyr
B2a(ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 4000 km²

≤ 20

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En art knyttet til tørre lokaliteter og er termofil. Det finnes kun ett funnsted i Norge (Elverum) og ett i Sverige (Öland) og arten er åpenbart sjelden. Mørketall er vanskelig å anslå, arten kan nok finnes over det meste av Sør-Norge, men utbredelsen vil være sterkt fragmentert. Arten vurderes som VU basert på kriterium D2.

I tillegg til det nevnte funnet fra Elverum fantes det et tidligere funn fra Norge, nemlig fra sandstrender i Klepp og Sola kommuner, som ikke ble tatt med i forrige rødlistevurdering. Disse funnene ville likevel ikke hatt innvirkning på 2006-kategorien ettersom antall funnsteder fremdeles ville vært under 5. Siden 2006 har Harald Løvbrekke rapportert arten fra flere steder langs Jærkysten, nemlig fra Klepp og Hå kommuner.

En ny vurdering ble foretatt basert på disse nye funnene etter kriteriet B2a(ii)b(iii) og arten kommer nå ut som NT.

Hovedhabitat

 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
 • Kulturmark
  • Kystlynghei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Buskap/dyrehold
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Harald Løvbrekke 2009. Noen edderkoppfunn fra Rogaland og Vest-Agder 2008-2009. Insekt-Nytt 34 (4): 13-19
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40