Søk Rødliste Med rammer

NTSemblis phalaenoides

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Semblis phalaenoides
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B1b(iii)+2b(iii)
CR

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Rapportert fra Norge av Wallengren (1891), men ikke inkludert for Norge av Andersen og Wiberg-Larsen (1987) grunnet mangel på dokumentasjon. Gjenfunnet for Norge ved Mørkeelva, Våler, Østfold (Olsvik & Johanson 1998). Senere gjenfunnet på lokaliteten, samt ved Hobølelva, Hobøl, Østfold og Trollsås, Andebu, Vestfold. Det rapporteres at lokaliteten i Vestfold (Trollsås) er utsatt for inngrep i form av erosjonshindrende tiltak og hogst langs elvebredden (jf. Rune Arntzen, Artsobs).

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aagaard, K.,Bækken, T.,Jonsson, B. 2002. Biologisk mangfold i ferskvann. NINA temahefte. 21: 1-48
 • Andersen, T. & Wiberg-Larsen, P. 1987. Revised check-list of NW European Trichoptera. Entomologica scandinavica. 18: 165-184
 • Olsvik, H. & Johanson, K.A. 1998. Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) recorded in Norway (Trichoptera: Phrygaenidae) Fauna norvegica Serie B 45: 106-107
 • Wallengren, H.D.J. 1891. Skandinaviens Neuroptera. II. Neuroptera Trichoptera. K. svenska Vetensk.Akad. Handl. 24(10): 173 pp.