Søk Rødliste Med rammer

VUSebastes mentella

snabeluer

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sebastes mentella
VU
Fisk
A1ab
VU

Artsinformasjon

21

Livskraftig (LC)

25 - 50 %

5 - 25 %

10 - 50 %

A-kriterie

50 - 70 %

Direkte observasjoner (a) Egnet bestandsindeks for arten (b)

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Ved hjelp av vitenskapelige toktindekser fra Barentshavet og Svalbard kan det gjøres bestandsvurderinger av snabeluer tilbake til 1986, dog bare 24 år av en tre-generasjonslengde på 63-75 år (avhengig av naturlig dødelighet). En 50-70% reduksjon i forekomst av denne arten (særlig yngel og ungfisk) i løpet av de siste 24 år tilsier at dette fortsatt er en sårbar (VU) bestand, selv om vi håper og tror at nedgangen har stanset som følge av noen nye og gode årsklasser født etter 2004 og at vi har en kjønnsmoden biomasse på minimum 500.000 tonn. Generasjonslengden har også økt siden sist på grunn av en stadig eldre gytebestand som følge av svak rekruttering til denne. En innskjerpet regulering for vern av yngel, og dokumentert bedre rekruttering (en oppadgående rekrutteringsindeks) minsker risiko for utdøing i løpet av de neste tre generasjoner. Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nært et historisk lavmål. De eneste årsklassene som i nevneverdig grad kan bidra til gytebestand og rekruttering de nærmeste 10-12 år, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 12-15 årsklassene er svært svake. Årsklassene 1991-2005 er langt svakere enn årsklassene på 1980-tallet.  For å beholde en stor nok forelderbestand inntil dagens yngelårsklasser blir kjønnsmodne vil bestanden av snabeluer ikke gi grunnlag for et direkte fiskeri på mange år. Det foregår ikke lenger noe direkte fiskeri på denne arten i norske farvann, men utvandring til internasjonalt farvann i Norskehavet har ført til en direkte internasjonal beskatning her. Dette fisket overvåkes av Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) som har klart å få partene til å bli enige om en begrensning av fisket, og for 2010 er man enige om at det ikke kan fiskes mer enn 8.600 tonn.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Barentshavet
  • Norskehavet
  • Nordsjøen
 • Marint  > frie vannmasser  > afotisk sone  > afotisk vann
  • mesopelagisk (200-1000 m)

Påvirkningsfaktorer

 • Høsting
  • Regulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Uregulert jakt, fangst eller fiske
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Tilfeldig mortalitet  > Bifangst  > Fiskerelatert
  • Tråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • ICES 2010. Report of the Arctic Fisheries Working Group (AFWG). 22-28 April 2010, Lisbon, Portugal. Diane Lindeman: 580 pp.
 • NEAFC 2009. Report from the NEAFC Working Group on collating information on the distribution of Sebastes mentella in ICES Sub-areas I and II and distribution of catches from the stock. North East Atlantic Fisheries Commission, London. 42 pp
 • Nedreaas, Kjell: Havforskningsinstituttet
 • Pethon, P. 2005. Aschehougs store fiskebok. H. Aschehoug & Co.
 • Planque, Benjamin; Havforskningsinstituttet
 • www.ices.dk