Søk Rødliste Med rammer

CRScythris empetrella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scythris empetrella
CR
Sommerfugler
B1a(i)b(iii)
EN

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

Ja

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten lever på krekling som vokser i sand. I tillegg skal biotopen være nær havstrand og ligge lunt. Spesielt er slike steder utsatt for slitasje i forbindelse med feriekativiteter. Utbygging kan også være et problem. Arten er kun kjent fra tre lokaliteter på Hvaler i Østfold. Først funnet på Skipstadsand i 1902, gjenfunnet 2007 på to lokaliteter på Kjerkøy. Mørketallet settes til 4. Arten rødlistes i kategorien CR (kritisk truet).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Bengtsson, B.Å. 1997. Microlepidoptera of Europe 2. Scythrididae.
 • Lepidopteradatabasen