Søk Rødliste Med rammer

DDSarcodictyon roseum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sarcodictyon roseum
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En sørlig art som er registrert med noen få funn i Skagerrak og på Vestlandet. Arten er liten og uanseelig (Madsen 1944), og kan derfor være oversett. Kategori DD velges på grunn av svært mangelfull informasjon om arten.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Fast bunn
    • eufotisk bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Buhl Mortensen, Pål
  • Madsen, FJ. 1944. Octocorallia (Stolonifera – Telestacea, ...). The Danish Ingolf-Expedition. V (13): 65 pp.