Søk Rødliste Med rammer

DDRhynchelmis limosella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rhynchelmis limosella
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Funnet fåtallig i profundalsonen i Tyrifjorden. Arten karakteriseres som kaldstenoterm. Fins sannsynligvis også i profundalen andre dype, oligotrofe innsjøer. Stor usikkerhet om forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Afotisk
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • bløtbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)