Søk Rødliste Med rammer

DDRhyacodrilus falciformis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rhyacodrilus falciformis
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

1

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kjent fra Sørumsbekken, sidebekk til Kråkstadelva, Ski kommune i Akershus og fra en konstruert fangdam ved Kinn, ved Rødnessjøen, Marker kommune i Østfold (Haldenvassdraget). Forekomst muligens knyttet til grunnvannspåvirkning. Arten er ellers lite kjent fra Skandinavia. Stor usikerhet om forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Elveløp
  • klart vann
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer
  • Konstruert ferskvannsbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale