Søk Rødliste Med rammer

NTRhodothamniella floridula

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rhodothamniella floridula
NT
Alger
D1
NT

Artsinformasjon

5

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

1000 - 2000 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten vokser på bløtbunn i varmtvannspoller og har små, marginale nordlige populasjoner i Norge, men er vanlig og vidt utbredt på De britiske øyer. Ikke ellers i Skandinavia. Formerer seg overveiende vegetativt. Syv kjente voksesteder på sørvestlandet. Lett å overse, og må mikroskoperes for sikker identifikasjon, derfor trolig mørketall ca. 5.Vurdering av populasjonsstørrelse er meget vanskelig hos denne algen som trolig opprettholder populasjoner gjennom klonal reproduksjon. Det anslag av pop.størrelse som er gjort er derfor høyst usikkert. En eldre angivelse fra Nordland (Kleen 1874) er tvilsom og er sett bort fra her, og alle rapporterte funn er fra de siste 30 år. Det kan ikke utelukkes at arten kan være introdusert, men arten kan oså ha vært oversett tidligere.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Kystvann
 • Marine systemer  > Løs bunn
  • eufotisk bunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Rueness, Jan. 1976. Rhodochorton floridulum (Rhodophyceae) on the Norwegian west coast. Sarsia. 61: 71-74
 • Åsen, P.A. 1978. Marine benthosalger i Vest-Agder. Hovedf.oppg. UiB. 1-190