Søk Rødliste Med rammer

NTRhigognostis annulatella

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rhigognostis annulatella
NT
Sommerfugler
B2a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er kjent fra 19 lokaliteter fra kysten av Oslofjorden og Sørlandet. Enkeltfunn er gjort i Vang i Valdres og Årdal i Sogn. Artens habitat er berg og ur ved kysten der næringsplanten, skjørbuksurt, vokser. Funnene fra Vang og Årdal viser imidlertid at arten også har et annet habitat og en annen vertsplante enn ved kysten. Arten har et videre økologisk spenn enn man tidligere var klar over. Fordi utbyggingen i strandsonen ikke er stoppet, utsettes levestedene der for redusering og fragmentering. Når det gjelder lokalitetene i Årdal og Vang, er det sannsynlig at dette er reliktforekomster knyttet til sørvendt, blomsterrik mark. Dette habitatet er utsatt for gjengroing. Mørketallet settes til 25. Arten får kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • Fjæresonesystemer  > Fast bunn
  • Strandberg
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Agassiz, D.J.L. 1996. Yponomeutidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. 3
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124