Søk Rødliste Med rammer

DDRhamphobrachium brevibrachiatum

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rhamphobrachium brevibrachiatum
DD
Leddormer
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra noen få funn i Nordsjøen (Statfjord-området) og fra kysten av Møre. Den er meget karakteristisk med få muligheter for forvekslinger med andre arter. Arten er utbredt fra vestsiden av Britiske øyer og sydover og er ved nordgrensen av sin utbredelse i norske farvann. Det er ikke kjent om norske funn representerer små randbestander eller er sammenhengende med hovedutbredelsen. Kategori DD velges på grunn av usikkerhet om forekomstene er stabile.  

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer