Søk Rødliste Med rammer

NTPterocirrus nidarosiensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pterocirrus nidarosiensis
NT
Leddormer
B2a(ii)b(iii)
DD

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 4000 km²

≤ 20

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det er kjent et fåtall individer av arten fra lokaliteter i fjorder og på norsk sokkel. De fleste funnene er knyttet til korallrev. Artens biologi er ukjent, men tilknytningen til korallrev tilsier at arten kan ha spesifikke habitatkrav og vil være sårbar for habitatforringelse.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
 • Marint  > Marine økoregioner
  • Nordsjøen
 • Marint
  • Korallrev
 • Marine systemer
  • Korallrev-bunn
 • Marine systemer  > Fast bunn  > afotisk bunn
  • normal hardbunn
 • Marint  > uorganisk substrat  > hardbunn
  • stein og grov grus
 • Marint  > organisk substrat  > levende organismer med karbonatsubstrater
  • nærmiljø rundt levende steinkoraller

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Bunntråling
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Petroleumsaktivitet (oljeboring, rørlegging, oppankring mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Pleijel, F. 1993. Polychaeta Phyllodocidae. MIOS. 8: 1-158