Søk Rødliste Med rammer

DDPsammoryctides albicola

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Psammoryctides albicola
DD
Leddormer
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun et kjent funn i Norge, Tjernsrudtjern i Bærum, Akershus fra 1995 (Sloreid, Upubl.)  Stor usikkerhet om forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

  • Ferskvannssystemer

Naturtyper

  • Ferskvann
    • Innsjø
  • Ferskvannssystemer
    • Naturbunn
  • Ferskvann  > uorganisk substrat
    • bløtbunn