Søk Rødliste Med rammer

DDProtoptilum thomsoni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Protoptilum thomsoni
DD
Svamper, koralldyr
NE

Artsinformasjon

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger noen få registreringer av arten fra Skagerrak til Lofoten. Konkrete stedsangivelser for funn er sparsomme i litteraturen. Kategori DD velges på grunn av svært lite informasjon om arten i norske farvann.

Hovedhabitat

  • Saltvannssystemer

Naturtyper

  • Marine systemer  > Løs bunn
    • afotisk bunn

Referanser

  • Buhl Mortensen, Pål
  • Carlgren, O. 1945. Polyppdyr (Coelenterata) III. Koraldyr. Danmarks fauna. 51: 168 pp.