Søk Rødliste Med rammer

NTProtonemura intricata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Protonemura intricata
NT
Døgnfluer, øyenstikkere, steinfluer, vårfluer
B2a(i)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er påvist i rennende vann i Finnmark. Lite forekomstareal kombinert med fragmentert bestand gir arten status som NT. 

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Lillehammer, A. 1967. Some new finds of Stoneflies, Plecoptera. Norsk ent. Tidsskr. 14: 83-84
 • Lillehammer, A. 1974. Norwegian stoneflies. II. Distribution and relationship with the environment. Norwegian Journal of Entomology 21: 159-250