Søk Rødliste Med rammer

DDPotamothrix bedoti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Potamothrix bedoti
DD
Leddormer
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Funnet i Årungen og Svelle i Øyeren, begge i Akershus. Forekommer trolig i enkelte tilsvarende innsjøtyper i lavlandet i sørøst-Norge. Stor usikkerhet om forekomst og utbredelse.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • mineralnæringsrik
  • turbid
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale