Søk Rødliste Med rammer

DDPodoprionella norvegica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Podoprionella norvegica
DD
Krepsdyr
DD

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er beskrevet på grunnlag av ett individ fra Trondheimsfjorden (typelokalitet). Det er ikke med sikkerhet kjent andre funn. Arten er rapportert fra Rogaland, men dette bør etterkontrolleres. Kriteriet DD benyttes etter IUCNs regel om typelokalitet.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • Marint  > Vannmassetyper
  • Atlantisk vann
  • Kystvann
 • Marint  > Fjord
  • lite ferskvannspåvirket
 • Marine systemer  > Løs bunn  > afotisk bunn
  • kontinuerlig oksygentilgang
 • Marint  > organisk substrat  > levende marine dyr
  • ytre vev hos fisk

Referanser

 • Vader, Wim