Søk Rødliste Med rammer

NTPlutella hyperboreella

finnmarkskålmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Plutella hyperboreella
NT
Sommerfugler
D2
NT

Artsinformasjon

25 - 50 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I Norge er denne arten bare kjent fra typelokaliteten, Kåfjord i Alta. Næringsplanten er sannsynnligvis en eller flere korsblomster. På tross av søk på mange andre lokaliteter i Troms og Finnmark, er ikke flere forekomster oppdaget. På grunn av meget begrenset forekomstareal plasseres arten i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Baraniak, E. 2007. Taxonomic revision of the genus Plutella Schrank, 1802 (Lepidoptera: Plutellidae) from the Palaearctic region with notes on its phylogeny. Polskie Pismo Entomologiczne 76 Supplement: 1-222
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124