Søk Rødliste Med rammer

NTPlutella haasi

dovrekålmøll

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Plutella haasi
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

> 50 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er lokalt forekommende i Jotunheimen og Dovre. Næringsplantene er ulike korsblomster. Gjengroing kan være årsak til tilbakegang. Arten er i stand til å klare seg på veikanter og andre kantbiotoper. Imidlertid er lokalitetene svært få, og det er bare ved Kongsvoll arten er vanlig. Det gjør at arten vil være svært sårbar dersom den får en negativ utvikling i dette området. Vi setter mørketallet til 10. Arten får derved kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
 • Terrestrisk  > levende planter
  • tofrøbladete

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Baraniak, E. 2007. Taxonomic revision of the genus Plutella Schrank, 1802 (Lepidoptera: Plutellidae) from the Palaearctic region with notes on its phylogeny. Polskie Pismo Entomologiczne 76 Supplement: 1-222
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124