Søk Rødliste Med rammer

NTPlumatella emarginata

hakkmosdyr

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Plumatella emarginata
NT
Mosdyr
B2a(i)
LC

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Plumatella emarginata - hakkmosdyret er funnet i åtte forskjellige elver eller innsjøer med stor geografisk spredning (tre kommuner i Akershus, dessuten i Vestfold, Telemark, Ryfylke og i Bergen). P. emarginata  kommer på rødlista fordi vi vurderer populansjonene å være kraftig fragmenterte. Dette kombinert med lite forekomstareal gir arten status som NT.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann
  • Elveløp
  • Innsjø
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Hardbunn
 • Ferskvann  > uorganisk substrat
  • hardbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • levende ferskvannsplanter

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Økland, J & Økland, K.A. 2005. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway V: review and caomparative discussion of the distribution and ecology of the 10 species recorded. Hydrobiologia. 534: 31-55
 • Økland, K.A., Økland, J., Geimer, G. & Massard, J.A. 2003. Freshwater bryozoans (Bryozoa) of Norway IV: Distribution and ecology of four species of Plumatella with notes on Hyalinella punctata. Hydrobiologia. 501: 179-198