Søk Rødliste Med rammer

DDPlatorchestia platensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Platorchestia platensis
DD
Krepsdyr
NE

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En art med meget vid utbredelse og som forekommer bl.a. i Østersjøen. I Norge er arten bare funnet i Østfold. Arten er knyttet til steinstrender som er et meget utbredt habitat i norske farvann. Arten vurderes ikke nærmere på grunn av lite kunnskap om arten i Norge.

Hovedhabitat

  • Fjæresonesystemer

Referanser

  • Vader, Wim