Søk Rødliste Med rammer

VUPipistrellus pipistrellus

tusseflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pipistrellus pipistrellus
VU
Pattedyr (Norge)
D2

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Tusseflaggermus ble ikke sikkert påtruffet i Norge før i september 2007, ved Mosvatnet i Stavanger, Rogaland (Isaksen 2007). Det er ikke kjent om funnet kan relateres til en reproduserende bestand i landsdelen eller om det dreier seg om trekkende eller streifende dyr. Arten kan imidlertid forveksles med både dvergflaggermus og trollflaggermus på både utseende og lyd, så det kan ikke utelukkes at den har vært oversett. Det antas derfor her at den reproduserer i Norge. Under kartlegging av flaggermus har man i noen år vært oppmerksom på muligheten for at tusseflaggermus kan forekomme, uten at andre sikre funn er kjent, og det antas derfor videre at den må være en sjelden eller sterkt arealbegrenset art i Norge. Rødlisteklassifiseringen som gjøres her bør imidlertid anses som foreløpig, og det er behov for mer kunnskap om artens opptreden i Norge.

Øvrige kommentarer: Tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus og dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus ble fram til 1998 regnet som én art. Denne bar førstnevntes vitenskapelige navn, men var på norsk kjent som "dvergflaggermus". Ved oppdelingen i to arter valgte man å beholde det velkjente norske navnet for den arten som på har vid utbredelse i Sør-Norge (P. pygmaeus). Nytt norsk navn for P. pipistrellus ble først endelig fastsatt i forbindelse med presentasjonen av det første sikre norske funnet (Isaksen 2007).

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Isaksen, K. 2007. Tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus påvist i Stavanger - ny art for Norge. Fauna 60 (3-4): 120-132.