Søk Rødliste Med rammer

VU°Pipistrellus nathusii

trollflaggermus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pipistrellus nathusii
VU°
Pattedyr (Norge)
D1
DD

Artsinformasjon

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Bern II

Bonn II

C, D og E-kriterier

50 - 250 reproduserende individ

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Trollflaggermus er i Norge hittil kjent fra enkelte funn på Vestlandet siden 1990-tallet (vår til høst), noen høstfunn på Sørlandskysten og ett høstfunn på en petroleumsinstallasjon utenfor kysten av Midt-Norge. Funnene er foreløpig ikke publisert i detalj (Isaksen m.fl. 1998, Syvertsen & Isaksen 2007; se også nyhetsmelding på www.zoologi.no). Det er ikke kjent om arten reproduserer i Norge, men det foreligger vår- og sommerfunn fra sørlige deler av Vestlandet. Det er uvisst om høstfunnene indikerer en bestand i Norge eller om de aktuelle dyrene har kommet fra lenger øst; det siste synes overveiende sannsynlig for funnet i Midt-Norge. Trollflaggermus er en trekkende art som regelmessig utfører lange trekk (Hutterer m.fl. 2005), og som sannsynligvis ikke overvintrer i Norge.

Det angitte bestandsnivået på 50-250 reproduserende individer er lite annet enn en kvalifisert gjetning, og kan være både over- og underestimat. Med tanke på artens store mobilitet og antatt evne til rekruttering fra andre bestander, foretas det en nedgradering i klassifiseringen med ett nivå.

Direktoratet for naturforvaltning arbeider for tiden med en handlingsplan for flaggermus.

Årsak til endring av kategori

En av de mest mobile (langttrekkende) flaggermusartene i Europa; antas å ha stor kapasitet for rekruttering fra andre bestander.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Hutterer, R., Ivanova, T., Meyer-Cords, C. & Rodrigues, L. 2005. Bat migrations in Europe. A review of banding data and literature. Naturschutz und Biologische Vielfalt, Heft 28. 162 s.
 • Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooij, J. van der & Rinden, H. (red.). 1998. Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening. Rapport 5. 182 s.
 • Syvertsen, P.O. & Isaksen, K. 2007. Sjeldne og potensielt nye flaggermusarter i Norge. Fauna 60 (3-4): 109-119.