Søk Rødliste Med rammer

DDPhymatolithon calcareum

buttgreinet mergel buttgreina mergel

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phymatolithon calcareum
DD
Alger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten forekommer sammen med Lithothamnion corallioides (se denne), men er trolig mer vidt utbredt da den også er oppgitt fra Kosterøyene i Sverige og fra Kattegat på dansk side. Antar mørketall på utbredelsesområdet pga at arten trolig kan forekomme lengre nordover og østover i Skagerrak. På grunn av taksonomiske probler ved en sikker identifikasjon av arten, og forvekslingsmulighet med L. corallioides mangler fortsatt et tilstrekkelig grunnlag for å fastsette rødlistekategori, derfor DD. Uttak av skjellsand/mergel kan berøre forekomster av denne arten, samt konkurranse fra den introduserte rødalgen Heterosiphonia japonica.

Referanser

  • Adey, W. 1971. The sublittoral distribution of crustose corallines on the Norwegian coast. Sarsia . 46: 41-58
  • Foslie, M. 1905. Remarks on northern Lithothamnia. K.norskeVid.Selsk.Skr. 1905(3): 1-138