Søk Rødliste Med rammer

NTPhyllonorycter stettinensis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phyllonorycter stettinensis
NT
Sommerfugler
D2
VU

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Oppsummering

Ny tolkning av tidligere data

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er bladminerer på svartor. Den er i Norge kun kjent fra Hvaler i Østfold. Mørketallet settes til 3. På grunn av meget begrenset forekomstareal er kriteriet D2 oppfylt. Arten får kategori NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > edellauvtrær
    • svartor
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • or

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Watkinson, I.A. & Wilson, M.R. 1992. Gracillariidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 2
 • Lepidopteradatabasen
 • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124