Søk Rødliste Med rammer

NTPhyllonorycter hostis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Phyllonorycter hostis
NT
Sommerfugler
B1b(iii)+2b(iii)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

Helt ukjent

Helt ukjent

B-kriterie

< 5000 km²

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er bladminerer på eple. Det eneste forekomstområde i Nord-Europa er på Vestlandet der den er påvist på fire lokaliteter i fruktbygdene i Hardanger og Sogn. Vi mener at sprøyting av frukttrærne kan være en trussel mot arten. Mørketallet settes til 20. Arten rødlistes i kategorien NT (nær truet).

Hovedhabitat

 • Åker og kunstmarkseng

Naturtyper

 • Åker og kunstmarkseng  > Åker og kunstmarkseng
  • åker- og kunstmarkseng-kant
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Sjiktning
    • åpen mark med busksjikt
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • forstads- og hagebebyggelse
 • Terrestrisk  > levende vedaktige planter  > bladverk og reproduktive deler
  • vedvekster i rosefamilien

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Biocider
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Emmet, A.M., Watkinson, I.A. & Wilson, M.R. 1992. Gracillariidae. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 2
 • Lepidopteradatabasen
 • Triberti, P. 2007. The Phyllonorycter species from Palaearctic Region feeding on Rosaceae (Lepidoptera, Gracillariidae). Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Botanica Zoologia 31: 147-221